دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مدیریت زمان 1 و 2 هردو را میتوانید دانلود کنید و با گوش دادن آن و عمل به آن به موفقیت هایتان برسید!!

در هرزمینه ای!!

سخنرانی استاد با موضوع مدیریت زمان با تکنیک ها و قواعد خاص البته شایع!! چون شاید بیشتر این حرف ها رو بدونیم اما یادآوری و دسته بندی آن کار هرکسی نیست×
برای تمامی کارها و امور روزمره از قبیل:
خوردن

نوشتن

خواندن

خوابیدن
مسافرت
صله رحم

تماشای فیلم

اضافه وقت آوردن

مدیریت درست وقت

نهایت استفاده از وقت

زدن و زدودن بیشتر امور بیهوده

به موفقیت رسیدن در وقت کمتر

و...
که همگی آنها در دو جلسه هرکدام  3ساعته در این سخنرانی موجود هست

مدیریت زمان 1(میتونید روی عکس زیر هم کلیک کنید)

)

دانلودمدیریت زمان 1

مدیریت زمان 2(میتونید روی عکس زیر هم کلیک کنید)

دانلود مدیریت زمان 2